sort proizvodi
sort proizvodi

Надлежности општине

Члан 14 Статута

 

Градска општина Црвени Крст, у оквиру надлежности утврђених Статутом Града Ниша:

 1. доноси Статут, буџет и завршни рачун буџета градске општине;
 2. доноси програме и спроводи пројекте развоја градске општине и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у градској општини, у складу са актима града;
 3. оснива месну заједницу, односно други облик месне самоуправе по прибављеном мишљењу грађана, у складу са законом, Статутом града и овим Статутом;
 4. даје мишљење на просторне и урбанистичке планове који се односе за њено подручје;
 5. образује комуналну инспекцију, стара се о одржавању комуналног реда у градској општини и спроводи прописе којима се уређује комунални ред, у складу са законом и актима града;
 6. спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама;
 7. доноси годишњи програм, предузима мере за спречавање штета и учествује у организацији заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица, у складу са прописима града;
 8. уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора, у складу са посебном одлуком града;
 9. учествује у изради програма изградње, одржавања, управљања и коришћења сеоских пољских и других некатегорисаних путева;
 10. штити и унапређује животну средину и стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима;
 11. уређује и утврђује начин коришћења и управљања сеоским водоводима, изворима, јавним бунарима и чесмама;
 12. утврђује културне и спортске манифестације од значаја за градску општину;
 13. стара се о развоју угоститељства, занатства, туризма и трговине на свом подручју, уређује радно време, места на којима се могу обављати угоститељске делатности и друге услове за њихов рад;
 14. стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури;
 15. уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња;
 16. подстиче и помаже развој задругарства;
 17. одлучује о постављању монтажних објеката на јавним површинама у складу са планом и прописом града;
 18. одлучује о одржавању и уређивању гробаља на свом подручју у складу са прописима града;
 19. предлаже мере за уређење и одржавање спољњег изгледа стамбених и пословних објеката, зелених површина, дечијих игралишта, објеката јавне расвете и саобраћајних знакова и сл;
 20. обезбеђује пружање правне помоћи грађанима за остваривање њихових права;
 21. уређује организацију и рад мировних већа;
 22. помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са инвалидитетом, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама на свом подручју;
 23. подстиче развој културно-уметничког аматеризма;
 24. прописује прекршаје за повреде прописа градске општине;
 25. уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог симбола градске општине;
 26. израђује планове одбране за своје подручје у складу са планом града;
 27. извршава прописе и опште акте града и градске општине и
 28. обавља послове од непосредног интереса за грађане, у складу са законом, Статутом града, другим прописима града и овим Статутом.